Adatkezelés

A Pentele Természetjáró Egyesület adatkezelésre vonatkozó szabályzata  

 1. A szabályzat célja

 Az egyesület tagjainak és az egyesület túraversenyein (teljesítménytúrák) valamint túramozgalmaiban résztvevőknek -  továbbiakban: Érintettek – önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján:

 • adataik nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
 • a tagok tevékenységének nyilvántartása,
 • kitüntetések, elismerések nyilvántartása,
 • kedvezmények, szolgáltatások biztosításához a jogosultságok ellenőrzésének lehetővé tétele,
 • hírlevelek küldése a tagok, és az egyesület programjai iránt érdeklődők részére elektronikus és/vagy postai címére,
 • versenyeredmények közzététele,

A szabályzat célja továbbá az adatvédelmi követelmények szabályozása.

 A szabályzat alapját képező jogszabály:

            AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (GDPR) 

 1. A szabályzat hatálya kiterjed az egyesület tisztségviselőire, rendes-, tiszteletbeli,- és pártoló tagjaira, valamint az egyesület túraversenyein, túramozgalmában résztvevőkre. 
 1. Az egyesületben a fenti adatok kezeléséért az egyesület elnöke, alelnölei, illetve az általuk kijelölt egyesületi tag felelős. 
 1. Az adatkezelő neve:

            Pentele Természetjáró Egyesület 

 1. Az adatkezelő székhelyének címe:

            2400 Dunaújváros, Esze Tamás utca 5. ½. 

 1. Elérhetősége:

            Honlap: www.pentelete.hu

            Email címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 1. Az adatkezelés megnevezése:

            Az adatkezelés az egyesületi tagok esetében a tagnyilvántartás, az egyesület túraversenyein, túramozgalmaiban résztvevőknek pedig a különböző eseményeken, versenyeken való részvételhez szükséges személyes adatok és elért eredmények rögzítése. Mindezen adatok az Érintettek önkéntes, tájékoztatott és határozott hozzájárulása alapján kerülnek rögzítésre. 

A kezelt adatok köre az egyesületi tagok esetében:

 • név, születési név,
 • anyja leánykori neve
 • születési hely és idő
 • lakcím, értesítési cím
 • telefonszám, e-mail cím
 • túravezetői, jelzésfestői, túrázói minősítések
 • túramozgalmak teljesítése
 • a természetjárással kapcsolatban kapott országos, megyei, és egyesületi kitüntetések, elismerések
 • MTSZ tagnyilvántartó szám 

A kezelt adatok köre a túraversenyen, túramozgalmakban résztvevők esetén:

 • név
 • születési év
 • lakcím
 • telefonszám, e-mail cím
 • Magyar Természetjáró Szövetség, Teljesítménytúrázók Társasága tagság 
 1. Az adatkezelés célja:

9/1.      Az egyesületi adatok esetében:

 • az egyesületi tagok azonosíthatósága személyes adataikkal
 • a folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek biztosítása
 • a túravezetők, jelzésfestők nyilvántartása
 • a tagok természetjárásban, mint szabadidős sportban elért eredményeinek és a természetjárás feltételeinek biztosításában elért elismeréseinek nyilvántartása

9/2.      Az egyesület versenyein, túramozgalmaiba résztvevők esetén:

 • a versenyen indulók, túramozgalmat teljesítők azonosítása
 • statisztikai adatok készítése a fenti programokról 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynem nem adhat át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra. Kivételt képez az egyesületi tagok esetében a Magyar Természetjáró Szövetség részére átadott tagnyilvántartáshoz szükséges adatok.

Az Adatkezelő jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni. 

 1. Adatkezelés időtartama:

Egyesületi tagok esetében a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony megszűnéséig. A tagsági viszony megszűnésének módjáról az egyesület Alapszabálya rendelkezik. 

A túraversenyeken résztvevők esetén az Adatkezelő saját statisztikai adatként megőrzi a résztvevők számát. A túramozgalmakban résztvevők esetén saját statisztikai adatként megőrzi az érintettek nevét, lakcímét, a túramozgalom teljesítésének időpontját. Az adatkezelés időtartama fennáll az egyesület működésének végéig. 

 1. A személyes adatok törlése, a személyi adatokban bekövetkezett változások bejelentése:

            Az egyesület tagjai tagságuk megszűnéséig nem kérhetik adataik törlését. A tagság megszűnésekor az Adatkezelő közli az adott személlyel, hogy adatait a tagnyilvántartásból törölte.

            A versenyeken résztvevők személyes adatait az Adatkezelő a statisztika (különböző távokon résztvevők száma, MTSZ tagsága) elkészítése után törli. A túramozgalmakban résztvevők adataik törlési igényét írásban kérhetik a adatkezelőtől, melynek teljesítéséről az adatkezelő 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni az érintettet.

            A személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése csak az egyesület tagjai   számára kötelező a változás bekövetkezését követő 10 munkanapon belül. 

 1. Az adatkezelő a birtokában lévő személyes adatokat tovább nem dolgozza fel, azért adatfeldolgozásra megbízást nem ad. 
 1. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának lehetősége:

            A Pentele Természetjáró Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az egyesületi tagok értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.  Amennyiben az egyesületi tagok 15 napon belül, írásban nem jelzik a módosítással kapcsolatos kifogásukat, akkor részükről elfogadottnak tekinthető a szabályzat módosítása. 

 1. Az egyesület tagjainak jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

            Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintetteknek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés      céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatait. A    tájékoztatást igénylő a kérelmet e-mailben, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy postai úton a 2400 Dunaújváros, Esze Tamás utca 5. ½. címre kell eljuttatni, amire 15 napon belül választ kap az érintett. 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:

            Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét. 

 1. Értelmező rendelkezések: 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul,és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtja 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehasonlítása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése, és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-,  vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétel 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval     

Dunaújváros, 2020. 01. 03.

Csontosné Kóbor Zsuzsanna

 elnök